Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om te kunnen voldoen aan de Europese wetgeving over stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het doel van de regelgeving is om stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden te verminderen. Het gaat namelijk niet goed met een aantal diersoorten en habitattypen binnen deze natuurgebieden. Stikstofdepositie is één van de belangrijke oorzaken van de achteruitgang van de natuur.

Bronnen stikstof

Stikstof wordt door verschillende activiteiten uitgestoten (agrarische bedrijven, vervoersbewegingen, bedrijfsprocessen, etc.). Ook bedrijven kunnen een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat bedrijven het aantal verkeersbewegingen laten toenemen. Om toch te kunnen bouwen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, is destijds het PAS opgesteld en deelde de overheid vergunningen uit op basis van toekomstige afname van de depositie van stikstof. De Raad van State heeft hierover geoordeeld dat ontwikkelruimte toekennen voordat deze ook daadwerkelijk ontstaan is, niet voldoet aan de wetgeving.

Beter beschermen natuur

De bouw van nieuwe huizen, wegen, industrie en boerderijen dreigt stil te komen liggen. De uitspraak van de Raad van State dwingt de overheid om de natuur in Nederland beter te beschermen. De betrokken ministeries, provincies en VNG (‘PAS-partners’) zijn volop bezig met het bedenken van een nieuwe systematiek waarbij de uitstoot en depositie van stikstof aantoonbaar daalt, voordat nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Momenteel brengen ze in kaart welke projecten op mogelijk geraakt worden door de uitspraak van de Raad van State. Ook wordt gewerkt aan het uitwerken van een nieuwe versie van het rekenmodel (AERIUS) ten aanzien van stikstof.

Betekenis bouwplannen

Wat betekent dit voor de planvorming en voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwplannen? De eerste stap is om inzichtelijk te maken of, en zo ja hoeveel, stikstof er vanwege een bouwplan neerslaat op de nabijgelegen natuurgebieden. Voor Ede zijn de Veluwe en het Binnenveld het meest relevant. Dit geldt zowel tijdens de bouw- als tijdens de gebruiksfase. Een nieuwe rekenmodule er nu nog niet is. Daarom kan zo’n berekening op dit moment niet worden opgesteld. Zodra die er is kan de gemeente samen met bedrijven in kaart brengen of planvorming effect ondervindt van de stikstofproblematiek.